BIP – Strona główna

Szpital Wolski jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2018 roku, poz. 2190 z późn. zm.)
  • Statutu Szpitala Wolskiego
  • innych przepisów prawa

Funkcję podmiotu tworzącego Szpital pełni m. st. Warszawa. Szpital posiada osobowość prawną. Jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000226288 oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000007137.

Głównym celem Szpitala jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Działalność lecznicza Szpitala może również polegać na:

  • promocji zdrowia
  • realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Szpital może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie i w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

Szpital organizuje i udziela świadczenia zdrowotne obejmujące działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania.

Szpital Wolski posiada certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nadany przez ministra zdrowia od 14 listopada 2013 roku.

Imię i nazwiskoDziałE-MailTelefon
Joanna GodulaStatus prawny, Wykaz kontroli zewnętrznych, Skargi i wnioskibip@wolski.med.pl(22) 38 94 703
Anna LenardLecznictwo, Prawa pacjenta, Udostępnianie informacjibip@wolski.med.pl(22) 38 94 780
Monika MazurekMajątek szpitalabip@wolski.med.pl(22) 38 94 719
Małgorzata MarcinkowskaZamówienia publiczne, Usługi Społecznebip@wolski.med.pl(22) 38 94 808
Sekcja InformatykiInstrukcja korzystania z biuletynu, Mapa witrynybip@wolski.med.pl(22) 38 94 897
WSPÓŁPRACA

Block