WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

2023

l.p.nazwa jednostki kontrolującejzakres kontrolidata rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontrolidata zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli
1.Państwowa Inspekcja PracyPrawna ochrona pracy05.01.2023 r.05.01.2023 r.
2.Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola sprawdzająca13.01.2023 r.13.01.2023 r.
3.Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola ogniska epidemicznego – II Oddział chorób wewnętrznych27.01.2023 r. 27.01.2023 r.
4.Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola sprawdzająca17.02.2023 r.17.02.2023 r.
5.Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola ogniska epidemicznego – Kliniczny Oddział chorób wewnętrznych i endokrynologii.14.03.2023 r.14.03.2023 r.
6.Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawiePrawidłowość odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy 25.04.2023 r.28.04.2023 r.
7.Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Kontrola przestrzegania zakazu palenia tytoniu – Kliniczny Oddział psychiatryczny19.06.2023 r.19.06.2023 r.
8.Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieKontrola TOP SOR19.06.2023 r.19.06.2023 r.
9.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (zdalna)Kontrola funkcjonowania Banku Krwi oraz organizacji leczenia i gospodarowania składnikami krwi.12.06.2023 r. 29.06.2023 r.
10.Powiatowa Stacja Sanitarno- EpidemiologicznaKontrola ogniska epidemicznego – II Oddział chorób wewnętrznych30.06.2023 r.30.06.2023 r.
11.Państwowa Inspekcja PracyPrawna ochrona pracy – wybrane zagadnienia indywidualne10.10.2023 r. 19.10.2023 r.
12.Powiatowa Stacja Sanitarno- EpidemiologicznaKontrola ogniska epidemicznego – Kliniczny Oddział chorób wewnętrznych i endokrynologii.
Kontrola sprawdzająca.
17.11.2023r.17.11.2023 r.
13.Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. WarszawieKontrola gospodarki wodno - ściekowej19.12.2023 r.19.12.2023 r.

2022

l.p.nazwa jednostki kontrolującejzakres kontrolidata rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontrolidata zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli
1.RCKiKDziałalność Banku Krwi30.04.2022 r.30.04.2022 r.
2.Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychKontrola rzeczowa i finansowa realizacji Projektu pn.”Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m. st. W-wy w walce z wirusem SARS-COV-2” w tym prawidłowości udzielania zamówień27.04.2022 r.27.04.2022 r.
3.Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Dept. Europejskiego Funduszu SpołecznegoKontrola Projektu nr POWR.04.01.00-00-DM03/2013.06.2022 r.15.06.2022 r.
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola sprawdzająca - SOR23.06.2022 r.23.06.2022 r.
5.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola tematyczna - Zakład Patomorfologii08.07.2022 r.08.07.2022 r.
6.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola w ognisku epidemicznym – II Oddział chorób wewnętrznych, Kontrola interwencyjna - SOR21.07.2022 r.21.07.2022 r.
7.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola w Klinicznym Oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową28.07.2022 r.28.07.2022 r.
8.Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychPawilon nr 10 Szpitala Wolskiego31.08.2022 r.09.09.2022 r.
9.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola sprawdzająca wykonanie Decyzji nr HPN/00060/202222.09.2022 r.22.09.2022 r.
10.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola w ognisku epidemicznym. Kontrola sprawdzająca07.10.2022 r.07.10.2022 r.
11.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola kompleksowa bloku żywienia.12.10.2022 r.12.10.2022 r.
12.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola tematyczna – pomiary środowiska pracy12.10.2022 r.12.10.2022 r.
13.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola w ognisku epidemicznym.13.10.2022 r.13.10.2022 r.
14.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola w ognisku epidemicznym.09.11.2022 r.09.11.2022 r.
15.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola w ognisku epidemicznym.18.11.2022 r.18.11.2022 r.
16.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola w ognisku epidemicznym.22.12.2022 r.22.12.2022 r.
17.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. WarszawieKontrola w ognisku epidemicznym.28.12.2022 r.28.12.2022 r.

2021

l.p.nazwa jednostki kontrolującejzakres kontrolidata rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontrolidata zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli
1.Narodowy Fundusz Zdrowia
TWK-VII w Warszawie
Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 07R-1-00028-03-08-2017-2021 z dnia 12.01.2021r.18.03.2021 r.18.03.2021 r.
2.Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w WarszawieRealizacja „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych”.01.04.2021 r. 06.04.2021 r.
3.Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w WarszawieKontrola w zakresie oceny prawidłowości całości postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości procesu diagnostyczno – terapeutycznego zastosowanego wobec pacjenta – Z. K.15.06.2021 r.31.07.2021 r.
4.MPWiK w M. St. W-wieGospodarka wodno - kanalizacyjna07.07.2021 r.07.07.2021 r.
5.PSSE w M. St. WarszawieKontrola w Oddziale geriatryczno – internistycznym – ognisko epidemiczne.01.09.2021 r.01.09.2021 r.
6.Państwowa Inspekcja Pracy w WarszawiePrawna ochrona pracy – wybrane zagadnienia.06.10.2021 r06.10.2021 r.
7.Najwyższa Izba Kontroli w WarszawieRealizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1923.11.2021 r.15.02.2022 r.

2020

l.p.nazwa jednostki kontrolującejzakres kontrolidata rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontrolidata zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli
1.Biuro Polityki ZdrowotnejKontrola – zakres zadań statutowych, gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej w latach 2016-2019. 15.01.2020 r.28.02.2020 r.
2.Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyKontrola planowa z zakresu higieny radiacyjnej.20.01.2020 r.30.01.2020 r.
3.Mazowiecki Urząd WojewódzkiRealizacja poleceń nałożonych – Decyzja Wojewody Mazowieckiego.02.11.2020 r.13.11.2020 r.

2019

l.p.nazwa jednostki kontrolującejzakres kontroli data rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontrolidata zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli
1.       PWIS w WarszawieKontrola na wniosek podmiotu09.01.2019r.09.01.2019r.
2.       PSSE w WarszawieInterwencja dot. skargi11.01.2019r.11.01.2019r.
3.       PSSE w WarszawiePodejrzenie ogniska epidemicznego05.02.2019r.05.02.2019r.
4.       Archiwum Państwowe w WarszawieKontrola dokumentacji wchodzącej do państwowego zasobu archiwalnego27.02.2019r.27.02.2019r.
5.       PSSE w WarszawieKontrola interwencyjna06.03.2019r.06.03.2019r.
6.       RCKiKKontrola pracowni immunologii transfuzyjnej28.05.2019r.28.05.2019r.
7.       MOW NFZKontrola świadczeń udzielanych w SOR oraz Oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową30.05.2019r.13.09.2019r.
8.       PSSE w WarszawieKontrola – choroba zawodowa11.06.2019r.11.06.2019r.
9.       Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny PracyKontrola dokumentacji badań profilaktycznych Poradni Medycyny Pracy04.07.2019r.04.07.2019r.
10.   PSEE w Warszawie Kontrola sanitarna bloku żywienia09.07.2019r.09.07.2019r.
11.   PPIS w WarszawiePodejrzenie ogniska epidemicznego25.07.2019r.02.08.2019r.
12.   Państwowa Inspekcja PracyZatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, wypadki przy pracy, ryzyko chorób zawodowych10.12.2019r.12.12.2019r.
13.   PSSE w WarszawiePodejrzenie ogniska epidemicznego07.10.2019r.12.11.2019r.
14.   PSSE w WarszawieKontrola z zakresu higieny pracy; kontrola kompleksowa14.11.2019r.15.11.2019r.
15.   NIKFunkcjonowanie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego05.12.2019r.28.02.2019r.
16.   PSSE w WarszawiePodejrzenie ogniska epidemicznego16.12.2019r.16.12.2019r.
17.   PSSE w WarszawieKontrola interwencyjna19.12.2019r.19.12.2019r.

2018

l.p.nazwa jednostki kontrolującejzakres kontroli data rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontrolidata zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli
1.       Na wniosek szpitala - uruchomienie aparatu rtg Cyberblock w Pracowni elektrofizjologii w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej.02.02.2018 r.02.02.2018 r.
2.       Centrum Medyczne Kształcenia PodyplomowegoSpełnianie warunków akredytacji, kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii ogólnej i geriatrii.05.02.2018 r.05.02.2018 r.
3.       PSSE m. st. WarszawyKontrola interwencyjna - SOR.15.03.2018 r.15.03.2018 r.
4.       Rzecznik Praw PacjentaZbadanie sprawy na miejscu w ramach postępowania wyjaśniającego dot. SOR.22.03.2018 r.22.03.2018 r.
5.       PSSE m. st. WarszawyKontrola interwencyjna - Oddział geriatryczny.26.03.2018 r.26.03.2018r .
6.       I Oddział ZUS WarszawaKontrola płatnika składek.22.03.2018 r.10.05.2018 r.
7.       PSSE m. st. WarszawyKontrola sprawdzająca.12.04.2018 r.12.04.2018 r.
8.       RCKiK w WarszawieBank krwi - organizacja leczenia i gospodarka krwią,11.05.2018 r.11.05.2018 r.
9.       WSSE w WarszawiePomiary hałasu ultradźwiękowego w Pracowni endoskopii.22.05.2018 r.22.05.2018 r.
10.   WSSE w WarszawiePomiary hałasu na stanowisku Ogrodnika.15.06.2018 r.15.06.2018 r.
11.   MOW NFZ w WarszawieRealizacja świadczeń neurologicznych w ramach umów w zakresie neurologia - hospitalizacja A48, A51 - 01.01.2016 - 31.12.2016 oraz stan bieżący w dniach kontroli.25.06.2018 r.20.07.2018 r.
12.   WSSE m. st. WarszawyRozmiary hałasu ultradźwiękowego w myjni endoskopowej.29.06.2018 r. 29.06.2018 r.
13.   BPZ Urzędu m. st. WarszawyProgram naprawczy szpitala, gospodarowanie mieniem.04.07.2018 r.31.07.2018 r.
14.   NIK Dept. Zdrowia w WarszawieFunkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.10.10.2018 r. 30.11.2018 r.
15.   PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w WarszawiePrawna ochrona pracy.14.11.2018 r.15.11.2018 r.
16.   MOW NFZOrdynacja leków.28.11.2018 r.06.12.2018 r.
17.   PSSE m. st. WarszawyKontrola planowana ogólna.10.12.2018 r. 10.12.2018 r.

2017

l.p.nazwa jednostki kontrolującejzakres kontroli data rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontrolidata zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli
1.       PSSE m. st. WarszawySprawdzenie wykonania decyzji DE/00489/201624.01.2017 r.24.01.2017 r.
2.       Urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoKontrola dotycząca prawidłowości zatrudniania stażystów07.03.2017 r.23.03.2017 r.
3.       Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. WarszawyDziałalność statutowa21.04.2017 r.26.05.2017 r.
4.       Wojewódzki Inspektorat FarmaceutycznyKontrola w zakresie zabezpieczania produktów leczniczych, środków psychotropowych i odurzających po terminie ważności24.04.2017 r.24.04.2017 r.
5.       Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii NaczyniowejKontrola jakości i dostępności świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej12.05.2017 r.12.05.2017 r.
6.       PSSE m. st. WarszawyKontrola z nadzoru bieżącego30.05.2017 r.02.06.2017 r.
7.       Państwowa Inspekcja PracyKontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i BHP09.06.2017 r.03.07.2017 r.
8.       Konsultant Wojewódzki ds. KardiologiiOcena jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii19.07.2017 r.19.07.2017 r.
9.       PSSE m. st. WarszawyKontrola z zakresu higieny pracy.28.08.2017 r.28.08.2017 r.
10.   Biuro Rzecznika Praw PacjentaSzpitalny Oddział Ratunkowy05.09.2017 r.05.09.2017 r.
11.   PSSE m. st. WarszawyKontrola stanu sanitarno – technicznego,oraz dokumentacji 15.09.2017 r.15.09.2017 r.
12.   NIKZakażenia w podmiotach leczniczych – lata 2016-201718.09.2017r.30.11.2017r.
13.   Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie VI Wydział Rodzinny i NieletnichSprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania20.10.2017r.21.12.2017r.
14.   RCKiKKontrola pracowni immunologii transfuzjologicznej07.12.2017r.07.12.2017r.
15.   PSSE m. st. WarszawyKontrola planowana11.12.2017 r.12.12.2017 r.
16.   Państwowa Inspekcja PracyPrawo pracy i wynagrodzenia11.12.2017r.
17.   Państwowy Wojewódzki inspektor SanitarnyKontrola na wniosek celem wydania zezwolenia na stosowanie aparatu12.12.2017r.12.12.2017r.
18.   Wojewódzki Inspektorat FarmaceutycznyKontrola sprawdzająca z zawiadomieniem22.12.2017r.22.12.2017r.

2016

l.p.nazwa jednostki kontrolującejzakres kontroli data rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontrolidata zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli
1.       Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w WarszawieKontrola w Oddziale neurologicznym, Pododdziale rehabilitacji neurologicznej oraz Oddziale udarowym w przedmiocie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.25.01.2016 r.27.01.2016 r.
2.       Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. WarszawyGospodarka finansowa, gospodarowanie mieniem, działalność statutowa szpitala.02.02.2016 r.11.03.2016 r.
3.       PSSE m. st. WarszawyKontrola epidemiologiczna na wniosek szpitala.17.02.2016 r.17.02.2016 r.
4.       Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w WarszawieKontrola w przedmiocie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy.16.03.2016 r.18.03.2016 r.
5.       MOW NFZKontrola realizacji umów.14.04.2016 r.17.05.2016 r.
6.       PSSE m. st. WarszawyKontrola interwencyjna w I Oddziale chorób wewnętrznych20.04.2016 r.20.04.2016 r.
7.       PSSE m. st. WarszawyWizytacja w spr. choroby zawodowej.06.05.2016 r.06.05.2016 r.
8.       PSSE m. st. WarszawyKontrola epidemiologiczna na wniosek szpitala.23.05.2016 r.23.05.2016 r.
9.       MOW NFZKontrola realizacji umowy w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.22.06.2016 r.12.08.2016 r.
10.   PSSE m. st. WarszawyKontrola w związku z podejrzeniem ogniska epidemicznego.07.07.2016 r.07.07.2016 r.
11.   PSSE m. st. WarszawyKontrola w związku z podejrzeniem ogniska epidemicznego.19.07.2016 r.19.06.2016 r.
12.   PSSE m. st. WarszawyKontrola planowana z zakresu higieny komunalnej.03.08.2016 r.04.08.2016 r.
13.   Państwowa Inspekcja PracyDyskryminacja w wynagradzaniu.06.09.2016 r.06.10.2016 r.
14.   PSSE m. st. WarszawyKontrola interwencyjna12.09.2016 r.12.09.2016 r.
15.   WSSE m. st. WarszawyKontrola na wniosek szpitala z zakresu higieny radiacyjnej.23.11.2016 r.23.11.2016 r.
16.   PSSE m. st. WarszawyKontrola w związku z podejrzeniem ogniska epidemicznego.27.12.2016 r.27.12.2016 r.

2014

l.p.Nazwa jednostki kontrolującejZakres kontroli – temat i okres objęty kontroląData rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroliData zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli
1.Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. WarszawyZadania statutowe, prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi, rozpatrywanie skarg w roku 2013.16.01.2014r.14.02.2014r.
2.Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja umowy z dnia 14.01.2013r. – leczenie szpitalne: świadczenia w SOR, kardiologia.21.01.2014r.21.02.2014r.
3.Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. WarszawaWizytacja dot. choroby zawodowej byłego pracownika Szpitala.23.01.2014r.23.01.2014r.
4.Najwyższa Izba Kontroli Departament ZdrowiaZatrudnienie w spzoz – szpital.13.02.2014r.16.06.2014r.
5.Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w WarszawieWydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg.08.04.2014r.08.04.2014r.
6.Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział ZdrowiaOcena organizacyjna jakości świadczeń udzielanych w SOR.09.05.2014r.09.05.2014r.
7.Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w WarszawieHigiena radiacyjna.08.09.2014r.10.09.2014r.
8.Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja umowy z dnia 23.01.2014r.- leczenie szpitalne: świadczenia w SOR.01.10.2014r.31.10.2014r.
9.Wojewódzki Inspektorat FarmaceutycznyKontrola doraźna problemowa z zawiadomieniem dot. organizacji pracy w aptece szpitalnej należącej do zadań kierownika apteki.20.10.2014r.28.11.2014r.
10.Sąd Rejonowy dla m. st. WarszawyWizytacja Klinicznego Oddziału psychiatrycznego.21.10.2014r.
11.Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. WarszawaKontrola interwencyjna.12.11.2014r.12.11.2014r.

2013

l.p.Nazwa jednostki kontrolującejZakres kontroli – temat i okres objęty kontroląData rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroliData zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli
1.Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaOddział kardiologiczny, dochodzenie epidemiologiczne w sprawie wystąpień objawów ze strony przewodu pokarmowego2013-01-15 00:00:002013-01-15 00:00:00
2.Biuro Polityki ZdrowotnejDziałalność statutowa, zamówienia publiczne2013-03-12 00:00:002013-03-29 00:00:00
3.Biuro Kontroli Urzędu m.st. WarszawyProcedury regulujące wykonywanie zadań statutowych Szpitala2013-03-22 00:00:002013-04-10 00:00:00
Przedłużona do dnia: 19.04.2013
4.Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola w celu wydania opinii sanitarnej w formie decyzji do rejestracji2013-04-09 00:00:002013-04-09 00:00:00
5.Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZP.T. „Leczenie stwardnienia rozsianego”2013-04-22 00:00:002013-05-10 00:00:00
6.Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola tematyczna w Pracowni Tomografii komputerowej, kontrola procedur w Oddziale kardiologicznym2013-04-26 00:00:002013-04-26 00:00:00
7.Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola akt osobowych, podej. choroby zawodowej2013-05-10 00:00:002013-05-10 00:00:00
8.Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZKardiologia – hospitalizacje, chirurgia ogólna – hospitalizacje 2012 r.2013-06-10 00:00:002013-06-28 00:00:00
9.Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola tematyczna, Ośrodek Diagnostyki i Terapii wewnątrznaczyniowej (Pracownia TK, Ośrodek Diagnostyki Medycznej)2013-07-18 00:00:002013-07-19 00:00:00
10.Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola w związku z ogniskiem epidemicznym w OAiIT2013-07-29 00:00:002013-07-29 00:00:00
2013-07-31 00:00:002013-07-31 00:00:00
11.Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZHospitalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia, neurologia2013-08-07 00:00:002013-09-10 00:00:00
12.KPRMKontrola wykonywania zadań obronnych2013-10-08 00:00:002013-10-08 00:00:00
13.Sąd Rejonowy Warszawa-WolaPrawidłowość działalności Klinicznego Oddziału psychiatrycznego w okresie2013-10-18 00:00:00Koniec 2013 r.
05.10.2012-18.10.2013
14.RCKiKOrganizacja Banku krwi. organizacja leczenia krwią, gospodarki krwią. Kontrola Pracowni Serologii Transfuzjologicznej2013-11-07 00:00:002013-11-07 00:00:00
15.Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola związana z przekroczeniem NDSCh w Patomorfologii2013-11-18 00:00:002013-11-18 00:00:00
16.Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział ZdrowiaOcena jakości świadczeń udzielanych w SOR2013-11-27 00:00:002013-11-27 00:00:00
17.Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział ZdrowiaOcena jakości świadczeń udzielanych w SOR2013-11-27 00:00:002013-11-27 00:00:00
18.Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola w Poradni psychologicznej – wydanie decyzji do rejestracji2013-11-28 00:00:002013-11-28 00:00:00
19.Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I O. ZUS WarszawaPrawidłowość obliczania składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych do ZUS2013-12-11 00:00:002014-01-09 00:00:00

WSPÓŁPRACA

Block

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH