Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

1.       Skargi i wnioski kierowane do Szpitala Wolskiego mogą być składane w formie pisemnej – na adres siedziby Szpitala, elektronicznie – na adres e – mail: kancelaria@wolski.med.pl oraz osobiście w Centrum Obsługi Pacjenta lub sekretariacie Dyrekcji.

2.       Osoby, które z powodu wieku, stanu zdrowia lub innych obiektywnych przyczyn nie mogą samodzielnie sporządzić skargi lub wniosku w sposób określony wyżej, mogą złożyć skargę lub wniosek ustnie u Ordynatora/Kierownika komórki organizacyjnej, z której działalnością związany jest przedmiot skargi.

3.       Skargi oraz wnioski składane przez pacjentów lub inne osoby, których interes prawny został naruszony, podlegają rozpatrzeniu przez rozstrzygnięcie na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.

4.       W sprawach skarg i wniosków Dyrektor ds. Lecznictwa upoważniony przez Prezesa Zarządu Szpitala, przyjmuje interesantów poniedziałki w godzinach 13:00-14:00.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób składających skargi lub wnioski


Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych składających skargi lub wnioski jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@wolski.med.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, tj. dokumenty będą przechowywane wieczyście.
  8. Osobie, której dane dotyczą prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku.
  10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.
WSPÓŁPRACA

Block

Skargi i wnioski