Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

1.  Złożyć zgłoszenie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w dowolnej formie.  Przykładowy wzór zgłoszenia można otrzymać w Centrum Obsługi Pacjenta ( pawilon 1, parter) lub pobrać tutaj:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – UCZELNIA

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – DLA CELÓW DYDAKTYCZNYCH

2.  Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,

3.  Jeśli o udostępnienie dokumentacji występuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala. Wzór upoważnienia można otrzymać w Centrum Obsługi Pacjenta (pawilon 1, parter) lub pobrać tutaj:

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

OŚWIADCZENIE OSOBY BLISKIEJ

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Cenniki i opłaty

Od 05 maja 2019 roku nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
 2.  w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Miejsce złożenia dokumentów:

Centrum Obsługi Pacjenta – pawilon 1, parter

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r
 2. Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 208/2021 w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego z dnia 2 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje:

Centrum Obsługi Pacjenta
tel. (22) 38 94 805
tel. (22) 38 94 800 


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej.


Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@wolski.med.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.
 4. Dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta – administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i archiwizowanych oświadczeniach, w których Pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej – administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 RODO oraz art. 26 ust. 1 – 2b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z § 8  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 9. Dane osobowe osób ubiegających się o udostępnienie dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, której dotyczył wniosek o udostępnienie, z wyjątkami przewidzianymi w ww. ustawie.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu oraz danych, których minął okres przechowywania. Dodatkowo przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udostępnienia wnioskowanej dokumentacji medycznej. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową przyjęcie wniosku lub odmową udostępnienia wnioskowanej dokumentacji medycznej.
 12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.
WSPÓŁPRACA

Block

Udostępnianie dokumentacji medycznej