Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

1.  Złożyć zgłoszenie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w dowolnej formie.  Przykładowy wzór zgłoszenia można otrzymać w Centrum Obsługi Pacjenta ( pawilon 1, parter) lub pobrać tutaj:

ZGŁOSZENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

2.  Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,

3.  Jeśli o udostępnienie dokumentacji występuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala. Wzór upoważnienia można otrzymać w Centrum Obsługi Pacjenta (pawilon 1, parter) lub pobrać tutaj:

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Opłaty:

  1. Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 11,36 zł brutto za każdą stronę.
  2. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej – 0,39 zł brutto za każdą stronę.
  3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 2,27 zł brutto.
  4. Udzielenie informacji lub udzielenie opinii o stanie zdrowia pacjenta w odpowiedzi na wniosek złożony w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 131,61 zł brutto.

W przypadku wysyłki kopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej drogą pocztową, wnioskodawca obowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki według cennika wynikającego z umowy zawartej przez Szpital z operatorem pocztowym.

Od 05 maja 2019 roku nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 z późn. zm.);
  2.  w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 roku, poz 1318 z późń. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:

Centrum Obsługi Pacjenta – pawilon 1, parter

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 z późn. zm.),
  2. Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 208/2021 w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego z dnia 2 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje:

Centrum Obsługi Pacjenta
tel. (22) 38 94 805
tel. (22) 38 94 800 

WSPÓŁPRACA

Block