Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

1.  Złożyć zgłoszenie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w dowolnej formie.  Przykładowy wzór zgłoszenia można otrzymać w Centrum Obsługi Pacjenta ( pawilon 1, parter) lub pobrać tutaj:

ZGŁOSZENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

2.  Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,

3.  Jeśli o udostępnienie dokumentacji występuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala. Wzór upoważnienia można otrzymać w Centrum Obsługi Pacjenta (pawilon 1, parter) lub pobrać tutaj:

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Opłaty:

 1. Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 11,36 zł brutto za każdą stronę.
 2. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej – 0,39 zł brutto za każdą stronę.
 3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 2,27 zł brutto.
 4. Udzielenie informacji lub udzielenie opinii o stanie zdrowia pacjenta w odpowiedzi na wniosek złożony w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 131,61 zł brutto.

W przypadku wysyłki kopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej drogą pocztową, wnioskodawca obowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki według cennika wynikającego z umowy zawartej przez Szpital z operatorem pocztowym.

Od 05 maja 2019 roku nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 z późn. zm.);
 2.  w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 roku, poz 1318 z późń. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:

Centrum Obsługi Pacjenta – pawilon 1, parter

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 z późn. zm.),
 2. Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 208/2021 w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego z dnia 2 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje:

Centrum Obsługi Pacjenta
tel. (22) 38 94 805
tel. (22) 38 94 800 


KLAUZULA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej jestSzpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wolski.med.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przewidzianego
  w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa,
  tj. w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
  w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r.
  w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, tj. dokumenty będą przechowywane wieczyście.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie skargi lub wniosku.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
WSPÓŁPRACA

Block

Udostępnianie dokumentacji medycznej