Problemy etyczne

Pacjenci i pracownicy Szpitala Wolskiego, którzy obserwują lub doświadczają problemów natury etycznej występujących w Szpitalu, mogą je zgłaszać:

Komisja Etyczna

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 17

01-211 Warszawa

Wszystkie wysłane zgłoszenia są przekazywane do Komisji Etycznej, powołanej zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora, która dokona ich oceny oraz przedstawi swoją opinię.

Zadania Komisji Etycznej Szpitala Wolskiego określone w Zarządzeniu nr 252/2016:

  1. Propagowanie wiedzy z zakresu etyki medycznej oraz  zachowań zgodnych z medycznymi standardami etycznymi wśród pracowników Szpitala, a także wśród osób realizujących świadczenia (usługi) na podstawie umów cywilnoprawnych.
  2. Opiniowanie i wydawanie rekomendacji w przypadkach zaistnienia problemów natury etycznej dotyczących pacjentów, pracowników Szpitala oraz osób realizujących świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych.
  3. Wspieranie radą Dyrektora Szpitala w rozwiązywaniu konfliktów o podłożu etycznym.
  4. Wspieranie procesu promowania znajomości praw pacjenta oraz monitorowanie ich przestrzegania na terenie Szpitala.
  5. W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia zachowań nieetycznych pracowników Szpitala lub osób realizujących świadczenia na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze Szpitalem albo wystąpienia podstaw do odebrania lub ograniczenia prawa wykonywania zawodu, przedstawianie, na wniosek Dyrektora Szpitala, opinii dotyczących skierowania spraw do właściwych organów samorządów zawodowych.
  6. Pomoc pacjentom i ich bliskim w rozwiązywaniu problemów etycznych zgłoszonych przez nich w trakcie procesu diagnostyki lub leczenia i pojawiających się w związku z diagnostyką lub leczeniem.
  7. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych związanych z kwalifikacją do leczenia.
  8. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów etycznych występujących w relacjach między osobami wykonującymi zawody medyczne a pacjentami, oraz w relacjach między osobami wykonującymi zawody medyczne.
  9. Opiniowanie na wniosek Dyrektora Szpitala procedur wdrażających zasady uzyskiwania  świadomej zgody pacjenta na interwencje terapeutyczne i badawcze o podwyższonym ryzyku.
WSPÓŁPRACA

Block

Problemy etyczne