Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) dedykowany jest wyłącznie sytuacjom zagrażającym życiu, co przekłada się na pierwszeństwo obsługi pacjentów szczególnie poszkodowanych. Każda osoba nie będąca w stanie zagrożenia życia musi liczyć się z kilkunastogodzinnym oczekiwaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia SOR udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych 
osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. (Dz.U.2019.1213)

Do SOR powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

które może być spowodowane:

 • ciężkim urazem: rozległe, mnogie obrażenia ciała doznane na skutek wypadku (komunikacyjnego, w pracy, w szkole, upadku z wysokości itp.)
 • nagłym szkodliwym wpływem środowiska: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, porażenie prądem elektrycznym, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.;
 • ostrym zatruciem – najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, jedzeniem, itp.
 • nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych objawiającym się:

     • nagłym bólem w klatce piersiowej,

     • nagłym zaburzeniem rytmu serca,

     • nagłą dusznością,

     • nagłym, silnym bólem głowy,

     • nagłą utratą przytomności/zaburzeniem świadomości,

     • napadem drgawek,

     • nagłym zaburzeniem widzenia, słuchu, czucia lub mowy,

     • nagłym, uporczywym bólem brzucha, wymiotami,

     • masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego,

     • nagłą wysoką gorączką – powyżej 39° C.

 Nie należy zgłaszać się do SOR w celu uzyskania:

 • porady ogólnolekarskiej lub specjalistycznej,
 • wyjęcia kleszcza,
 • uzyskania pomocy socjalnej,
 • wypisania recepty,
 • uzyskanie zwolnienia lekarskiego,
 • zmiany opatrunków,
 • wykonania iniekcji,
 • zdjęcia szwów z rany;
 • zdjęcia opatrunków gipsowych,
 • wymiany cewników, itp;
 • badań za/lub w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej itp.

Pacjent zgłaszający się do SOR powinien mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL celem potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

 1. Po przybyciu do SOR należy przygotować dokument tożsamości, który ułatwi i usprawni proces rejestracji.
 2. Niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR przeprowadzana jest segregacja medyczna (triage), zakończona przyznaniem kodu pilności informującego o przewidywanym czasie oczekiwania na kontakt z lekarzem.
 3. Należy pamiętać, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością przyjęcia przez lekarza. O tym decyduje ocena stanu zdrowia i przyznana kategoria pilności.

 

Kody kwalifikacji pacjentów 

Kod/ kolorOpisCzas działania*
ESI 1 - czerwonynatychmiastowy kontakt z lekarzemnatychmiast
ESI 2 - pomarańczowyczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzemdo 10 minut
ESI 3 - żółtyczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut
ESI 4 - zielonyczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut
ESI 5 - niebieskiczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

W czasie przebywania w SOR każdy pacjent może zostać przeniesiony z wstępnie nadanego kodu do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany jego stanu ogólnego. O przeniesieniu decyduje osoba segregująca samodzielnie bądź na zlecenie lekarza dyżurnego.

 1. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ/NiŚOZ). (Dz.U.2019.1213)
 2. W przypadku pacjentów zgłaszających się do SOR, co do których została podjęta decyzja o skierowaniu do leczenia w POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  podstawowe dane dotyczące wywiadu oraz stanu pacjenta zostają umieszczone na karcie triage, którą podpisuje ratownik medyczny, pielęgniarka systemu lub lekarz systemu.
 3. Kopię karty triage, o której mowa w ust. 4 otrzymuje pacjent z adnotacją o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 4. W Księdze Głównej Szpitala oraz w Księdze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w miejscu wypisu odnotowuje się fakt skierowania do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 5. Pacjentowi przysługuje prawo zażądania udzielenia świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mimo decyzji personelu medycznego o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W takim przypadku pacjent zachowuje przydzieloną kategorię pilności i otrzymuje świadczenia na zasadach obowiązujących przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 6. Informację o nieprzyjęciu, decyzji o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej umieszcza się w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 7. Czas na podjęcie decyzji przez:
 • lekarza dyżurnego SOR o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala – wynosi do 24h
 • lekarza dyżurnego SOR o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do 72h od przyjęcia na SOR
 • lekarza oddziału o przyjęciu pacjenta na oddział – do 24h od momentu podjęcia decyzji przez lekarza dyżurnego SOR 

Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych, wykluczeniu zagrożenia zdrowotnego  i zabezpieczeniu funkcji życiowych pacjent SOR, zależnie od wyjściowej przyczyny zagrożenia zdrowotnego i oceny stanu aktualnego, może zostać przeniesiony do innego oddziału w szpitalu, do innego szpitala, skierowany do poradni specjalistycznej, POZ lub odesłany do domu z odpowiednimi zaleceniami.

WSPÓŁPRACA

Block

Szpitalny Oddział Ratunkowy