Polityka jakości

ZAŁĄCZNIK DO  ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZPITALA WOLSKIEGO NR 186/2022 z dnia 26 lipca 2022r

MISJA i POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA WOLSKIEGO

Misją Szpitala Wolskiego jest ratowanie ludzkiego życia i przywracanie zdrowia oraz niesienie ulgi w cierpieniu poprzez zapewnienie świadczeń zdrowotnych
na jak najwyższym poziomie.

Naszą Misję realizujemy poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie, realizowanych przez:

 1. Zapewnienie wysokiego poziomu leczenia, zgodnie z wymaganiami prawnymi i obowiązującymi standardami akredytacyjnymi.
 2. Rozwój wiodących i nowych obszarów działalności medycznej, dostosowanych do potrzeb demograficznych i epidemiologicznych.
 3. Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w działalności medycznej.
 4. Indywidualne podejście do pacjenta i jego bliskich.
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom z jednakowym zaangażowaniem.
 6. Promowanie zdrowia i zasad zdrowego stylu życia.
 7. Podnoszenie komfortu pobytu pacjenta w szpitalu.
 8. Zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów i stwarzanie pracownikom szpitala warunków do kształcenia ustawicznego.
 9. Poprawę warunków pracy personelu szpitala.
 10. Skuteczne zarządzanie między innymi przez:
  • zlecanie na zewnątrz wyspecjalizowanym podmiotom komercyjnym działalności pomocniczych szpitala w celu skoncentrowania się na działalności podstawowej,
  • efektywne, rzetelne i oszczędne gospodarowanie zasobami szpitala,
  • doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy szpitala.
 11. Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Jakości.
 12. Uporządkowane, jednolite podejście do określenia zagrożeń i szans w procesach i wynikających z nich ryzyk oraz skutecznego zarządzania tymi ryzykami.
 13. Współpraca z ośrodkami akademickimi, innymi szpitalami i instytucjami oraz lokalną społecznością.

Dyrekcja deklaruje zaangażowanie własne i całego personelu w doskonalenie Systemu Jakości, jednocześnie zapewniając zasoby niezbędne do jego realizacji.

Warszawa, 26.07.2022r.                

Zatwierdził: Dyrektor Szpitala Wolskiego Robert Mazur

WSPÓŁPRACA

Block

Polityka jakości