Polityka jakości

Załącznik do uchwały nr 102/2024 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2024 r.

MISJA i POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA WOLSKIEGO

„PACJENT PRZEDE WSZYSTKIM”

Celem naszej misji jest zapewnienie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie, które służą ratowaniu ludzkiego życia, przywracaniu zdrowia oraz niesieniu ulgi w cierpieniu i jest realizowana poprzez:

 1. Zapewnienie wysokiego poziomu leczenia, zgodnie z wymaganiami prawnymi i obowiązującymi standardami akredytacyjnymi.
 2. Rozwój wiodących i nowych obszarów działalności medycznej, dostosowanych do potrzeb demograficznych i epidemiologicznych.
 3. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w działalności medycznej.
 4. Indywidualne, holistyczne podejście do pacjenta i jego bliskich.
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom z jednakowym zaangażowaniem.
 6. Promowanie zdrowia i zasad zdrowego stylu życia.
 7. Podnoszenie komfortu pobytu pacjenta w szpitalu.
 8. Zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów i stwarzanie pracownikom szpitala warunków do kształcenia ustawicznego.
 9. Poprawę warunków pracy personelu szpitala.
 10. Skuteczne zarządzanie między innymi przez:
  • efektywne, rzetelne i oszczędne gospodarowanie zasobami szpitala,
  • działania strategiczne i inwestycyjne, zapewniające poprawę jakości oraz rozwój jednostki,
  • doskonalenie organizacji pracy szpitala i wewnętrznego systemu zarządzania jakością,
  • współpraca z zewnętrznymi podmoiotami leczniczymi w zakresie działalności pomocniczych szpitala w celu skoncentrowania się na działalności podstawowej.
 11. Uporządkowane, jednolite podejście do określenia zagrożeń i szans w procesach i wynikających z nich ryzyk oraz skutecznego zarządzania tymi ryzykami.
 12. Współpraca z ośrodkami akademickimi, innymi szpitalami i instytucjami oraz lokalną społecznością.

Zarząd deklaruje zaangażowanie własne i całego personelu w doskonalenie Systemu Jakości, jednocześnie zapewniając zasoby niezbędne do jego realizacji.

Warszawa, 22.03.2024r.                

Zatwierdził: Prezes Zarządu Szpitala Wolskiego Robert Mazur

WSPÓŁPRACA

Block

Polityka jakości