Uchwała 44/2023

W sprawie zmiany Uchwały nr 42/2023 z dnia 02.02.2023r. w sprawie określenia przedmiotu postępowania konkursowego, warunków zawarcia i realizacji umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny laboratoryjnej –w załączniku nr 5  – wymagania określone dla Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny laboratoryjnej.


TREŚĆ UCHWAŁYUchwała 44/2023