Informacja o wpływie działalności Szpitala Wolskiego na środowisko data wydania 23.08.2023 r.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe(Dz.U. 2023 poz. 1173) zgodnie z art. 32c pkt.2

Szpital Wolski wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach medycznej diagnostyki rentgenowskiej. Wszystkie użytkowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników i osób z ogółu ludności przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych. Średnia wartość zmierzonej w okresie od 01.2022 do 12.2022r dawki nie przekroczyła 0,5mSv.
  • Wyników pomiarów osłon stałych pomieszczeń w których użytkowane są aparaty rtg wykonanych przez Oddział Higieny Radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Pomiary nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych.

Określona prawnie dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność szpitala w zakresie medycznego wykorzystania promieniowania jonizującego w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Jednostka nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Przygotował: Inspektor Ochrony Radiologicznej – Dagmara Bogucka


Informacja o wpływie działalności Szpitala Wolskiego na środowisko data wydania 23.08.2023 r.