Informacja o wpływie działalności Szpitala Wolskiego na środowisko data wydania 19.04.2022r.

Szpital Wolski wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty RTG posiadają wymagane prawem zezwolenia.

Szpital Wolski prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

·         dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych. Zakładana średnia wartość dawki nie powinna przekroczyć 0,5mSv.

·         Pomiary dawek za osłonami stałymi gabinetu wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

·         pracownicy: 20mSv/rok;

·         ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

·         na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

·         Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2/


Informacja o wpływie działalności Szpitala Wolskiego na środowisko data wydania 19.04.2022r.