PRAWA PACJENTA


Skontaktuj się ……….

ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

Szpitalny Oddział Ratunkowy(22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni)(22) 38 94 800
Kancelaria(22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego(22) 38 94 880


Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.)

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki lekarskiej oraz z należytą starannością.
 2. Uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.
 3. Informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, a także żądać, aby nie udzielać mu tych informacji.
 4. Wyrażenia zgody na udzielenie powyższych informacji innym osobom.
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 6. Zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 7. Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez osoby wykonujące zawód medyczny do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.
 8. Wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 9. Wyrażenia zdania o swoim stanie zdrowia, metodach diagnostycznych, leczniczych, ich następstwach, wynikach leczenia i rokowaniu.
 10. Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej.
 11. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 12. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 13. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 14. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 15. Opieki duszpasterskiej.
 16. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Pacjent ma obowiązek:

 1. Przestrzegania przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, porządku i niezakłócania spokoju innych pacjentów.
 2. Przestrzegania zaleceń leczniczych i pielęgnacyjnych wydawanych przez personel medyczny Szpitala oraz niestosowania własnych leków bez uzyskania zgody lekarza.
 3. Udzielania w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.
 4. Nienarażania zdrowia innych pacjentów.
 5. Poszanowania godności innych pacjentów, przestrzegania ich prawa do prywatności i poufności informacji, które ich dotyczą.
 6. Kulturalnego i życzliwego odnoszenia się do innych pacjentów oraz personelu Szpitala.
 7. Utrzymywania higieny osobistej oraz ew. poddawania się zabiegom higienicznym.
 8. Utrzymywania ładu i porządku w miejscu pobytu.
 9. Przebywania w wyznaczonej sali w porach obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów, podawania leków oraz w porach wydawania posiłków.
 10. Przestrzegania zakazu manipulowania, w tym samodzielnego uruchamiania urządzeń technicznych (np. czajnik elektryczny, grzałka) i medycznych oraz przestrzegania zasad korzystania ze sprzętu powierzonego pacjentowi.
 11. Niekorzystania z własnego sprzętu telewizyjnego, radiofonicznego itp. bez uzyskania uprzedniej zgody pacjentów przebywających w tej samej sali szpitalnej.
 12. Przestrzegania przepisów porządkowych panujących w Szpitalu.
 13. Stosowania się do zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad BHP.
 14. Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu oraz wnoszenia, posiadania i przyjmowania środków odurzających na terenie Szpitala.
 15. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu.
 16. Nieopuszczania terenu Oddziału bez uprzedniego uzgodnienia z lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym oraz powiadomienia pielęgniarki dyżurnej.

Pacjent może być wypisany ze Szpitala, jeśli w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia i zdrowia innych osób

 • §118. pkt 1. 3) Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. z dnia 22 listopada 2023 r.

Pełna treść Praw Pacjenta, określona w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jest dostępna do wglądu w dyżurce pielęgniarek lub rejestracji.


 

WSPÓŁPRACA

Block
DLA PACJENTA

 • SOR
 • Przyjęcie do szpitala
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej
 • Cenniki i opłaty
 • Prawa pacjenta
 • Ankiety
O SZPITALU

 • Informacje ogólne
 • Dyrekcja
 • Oddziały
 • Poradnie
 • Pracownie/zakłady
 • Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Polityka jakości
WYDARZENIA

 • Aktualności
 • Napisali o nas
 • Biuletyn szpitala wolskiego
 • Filmy
 • Projekty unijne
 • Rozbudowa szpitala
OGŁOSZENIA

 • Oferty pracy
 • Konkursy ofert – świadczenia zdrowotne
 • Konkursy ofert
 • Zamówienia publiczne
 • Badania kliniczne
KONTAKT Z NAMI


PRAWA PACJENTA