Zasady antykorupcyjne w Szpitalu Wolskim w Warszawie – informacja dla pacjentów

Co to jest korupcja?

czyn w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2019r. poz. 1921, z późn. zm.) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji.

Przykłady zachowań nieprawidłowych – popełniania przestępstwa korupcji

 • Lekarz/pielęgniarka żąda od pacjenta opłaty lub innych korzyści za udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego przez NFZ;
 • pacjent wręcza korzyści majątkowe (np. pieniądze, drogie alkohole) ordynatorowi oddziału szpitalnego za obietnicę wykonania operacji lub zabiegu przez konkretnego lekarza;
 • pacjent lub jego osoby bliskie wręczają pielęgniarce przed zakończeniem leczenia i wypisem ze szpitala korzyści majątkowe (np. pieniądze, prezenty) za bardziej troskliwą opiekę;
 • pacjent wręcza lekarzowi pieniądze lub inne korzyści za obietnicę przyspieszenia terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, które nie było uzasadnione względami medycznymi;
 • wymaganie płatnej wizyty pacjenta w prywatnym gabinecie lekarskim przed przyjęciem na oddział jako warunek przyjęcia;
 • lekarz/pielęgniarka za pieniądze lub inne korzyści wpisuje nieprawdziwe informacje do dokumentacji medycznej lub wypisuje recepty na leki nieuzasadnione stanem zdrowia pacjenta.

Co powinien zrobić pacjent?

Proponując wręczenie korzyści majątkowej, musisz liczyć się z tym, że Twoje działanie może zostać zgłoszone przez osobę, którą próbowałeś skorumpować (np. lekarza, pielęgniarkę). Wtedy to Ty będziesz sprawcą przestępstwa i poniesiesz karę. Pamiętaj, personel Szpitala Wolskiego ma obowiązek zgłoszenia wszelkich przypadków skierowania do niech propozycji korupcyjnych.

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której ktoś sugeruje lub żąda opłaty lub innych korzyści za udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków NFZ, to nie przyjmuj tej propozycji.

Gdzie i jak zgłosić podejrzenie incydentu korupcyjnego?

1/ Na adres poczty elektronicznej: uczciwyszpital@wolski.med.pl;

2/ Na adres korespondencyjny: Dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie, ul. M.Kasprzaka 17,
01-211 Warszawa z dopiskiem „Do rąk własnych”.

Minimalne wymagania zgłoszenia winny zawierać:

 1. Dane personalne osoby zgłaszającej
 2. Dane personalne osoby, której zgłoszenie dotyczy
 3. Opis zdarzenia, w którym nastąpiło podejrzenie wystąpienia korupcji
 4. Lokalizacja wystąpienia korupcji, tzn. wskazanie komórki organizacyjnej i stanowiska.

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Zalecane i dopuszczalne sposoby podziękowania personelowi

Jeśli pacjent lub jego rodzina chcą wyrazić podziękowanie za leczenie i opiekę, może to zrobić jedynie po zakończeniu leczenia i wypisie ze szpitala np. w formie:

 1. Podziękowania pisemnego osobie, której chcemy wyrazić wdzięczność przekazane na ręce lekarza kierującego oddziałem lub dyrekcji szpitala (zalecane);
 2. Podziękowania w prasie, radiu, TV, internecie;
 3. Wręczenia skromnej wiązanki kwiatów.

Pracownicy Szpitala Wolskiego nie oczekują dowodów wdzięczności
za wykonane świadczenia medyczne!


Zasady antykorupcyjne w Szpitalu Wolskim w Warszawie – informacja dla pacjentów