Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Projekt ” Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowany ze środków  EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 12 151 546,00 PLN

Wkład własny: 364 547,00 PLN

Wartość dofinansowania:  11 457 692,72 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu: 1 grudzień 2017– 30 listopad 2020

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

 1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
 2. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.
 3. Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.
 4. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Opis projektu

Cel główny projektu: poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

Grupa docelowa

Wypracowany model będzie testowany w trzech społecznościach lokalnych – dzielnicach Warszawy: Wola, Targówek i Praga Północ. W każdej dzielnicy w realizację działań będą zaangażowane istniejące tam placówki lecznictwa psychiatrycznego, programy wsparcia, ośrodki pomocy społecznej oraz struktury samorządowe.

Odbiorcy:

Projekt adresowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz społeczności lokalnych. Planuje się, że w każdym roku trwania programu  (lata 2018-2020):

 • 350 os. skorzysta z konsultacji Doradców, z których:
 • 90 os. zostanie objętych „Warsztatami ds. Zdrowienia”,
 • 180 os. skorzysta z doradztwa zawodowego,
 • 10-12 os. skorzysta z mieszkań chronionych,
 • ok. 50 os. weźmie udział w ruchu samopomocowym,
 • ok. 250 os. skorzysta z rozszerzonej oferty Klubów w poszczególnych dzielnicach,

W ciągu pierwszych 12 m-cy pracy Doradców z ich usług skorzysta 450 osób z  zaburzeniami psychicznymi.

 • ok. 120 członków rodzin skorzysta z konsultacji z Doradcami,
 • ok. 100 członków rodzin skorzysta z grup wsparcia,
 • ok. 150 przedst. społeczności lokalnych zostanie objętych szkoleniami w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • ok. 1000 uczniów ze szkół ponadpodstawowych weźmie udział w spotkaniach destygmatyzacyjnych,
 • ok. 500 os. zostanie objętych działaniami dotyczącymi zdrowia psychicznego prowadzonych w ramach animacji lokalnej,
 • 90 os. weźmie bezpośredni udział w przygotowywaniu lokalnych strategii wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Użytkownicy:

 • Placówki psychiatrycznej opieki medycznej
 • Poradnie Zdrowia Psychicznego
 • Niemedyczne progr. wsparcia:
 • Środowiskowe Domy Samopomocy
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Kluby i świetlice pacjentów

Działania w projekcie:

Model będzie testowany na terenie trzech dzielnic m.st. Warszawy – Woli, Targówka i Pragi Północ. Realizacja projektu będzie przebiegała w trzech fazach:

 1. Faza przygotowawcza obejmie m.in. zatrudnienie personelu projektu, w tym rekrutację Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia, szkolenia dla Doradców, wynajem i wyposażenie lokali dla Doradców, remont i wyposażenie mieszkań chronionych dla OzZP.
 2. Faza testowania obejmie realizację poszczególnych etapów modelu.
 3. Faza ewaluacji prowadzona będzie przez cały okres fazy testowania i zakończy się wypracowaniem zmodyfikowanego modelu uwzględniającego wyniki testowania.

Założone główne efekty oddziaływań:

 • wzrost subiektywnie odczuwanej jakość życia,
 • poprawa funkcjonowania indywidualnych sieci społecznych,
 • wzrost poziomu funkcjonowania społecznego,
 • optymalizacja przebiegu procesu zdrowienia,
 • wzrost poczucia umocnienia,
 • poprawa jakości i kompleksowości oferowanego wsparcia,
 • wypracowanie form i zasad współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie