Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala Wolskiego są dostępne na wniosek.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl;
administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przewidzianego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
ane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;;
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie skargi lub wniosku;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek do Dyrektora Szpitala na adres:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kasprzaka 17
01-200 Warszawa

lub kancelaria@wolski.med.pl

Dyrektor Szpitala udziela odpowiedzi lub odmawia udostępnienia informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1764).

Szczegółowe informacje:

Centrum Obsługi Pacjenta
tel. (22) 38 94 805
tel. (22) 38 94 800


Udzielanie informacji publicznej na wniosek