Sprawa EP/42/2021 –  „Dostawa aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  01 – 211 Warszawa ul. M. Kasprzaka 17

NIP:     527-10-45-483, REGON:  011035381

Numer  telefonu:  +48 2238-94-902

adres internetowy: www.wolski.med.pl                          

adres poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl 

Sekcja zamówień publicznych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1435 tel. nr 22/38 94  859, 806, 808.

e – mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl

Adres internetowy: www.wolski.med.pl

Działający na mocy pełnomocnictwa nr PZ-III.0052.6.2021 z dnia 21 września 2021 r. udzielonego przez Panią Renatę Kaznowską Zastępcę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy działającą na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1485/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.


Sprawa EP/42/2021 –  „Dostawa aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.”