Projekt „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2”

Projekt pozakonkursowy pn.: „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lat 2014-2020, Działanie 6.3: Wsparcie ochrony zdrowia w ramach ZIT w związku z epidemią COVID-19.

Wartość projektu: 9 444 917,36 zł

Wartość dofinansowania UE: 6 417 759,00

W wyniku realizacji projektu zostanie dofinansowany zakup sprzętu medycznego dla trzech warszawskich szpitali tj. dla Szpitala Solec, Szpitala Bielańskiego oraz Szpitala Wolskiego. Ponadto
w dwóch ostatnich placówkach zostaną dofinansowane kontenery medyczne, służące do opieki nad osobami zgłaszającymi się po pomoc do szpitala z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-COV-2.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału podmiotów leczniczych na terenie m.st. Warszawy w obszarze ratowania zdrowia i życia pacjentów zarażonych wirusem SARS-COV-2 poprzez zakup sprzętu i innych środków, niezbędnych do walki z epidemią.

Wszystkie zakupy oraz inwestycje zostały już zrealizowane. Dzięki realizacji zadania nr 1 w projekcie liczba w pełni wyposażonych stanowisk dla oddziałów intensywnej terapii (OIT) zwiększyła się o 30 szt. Zakupiono m.in. respiratory stacjonarne z kompresorem, stacje pomp infuzyjnych 6+1, aparaty do terapii nerkozastępczej z podgrzewaczem, łóżka OIT, kardiomonitory z odłączanym modułem, kapnografią, IBP, NIBP, EKG, ST, ssaki akumulatorowe i elektryczne z wózkiem, urządzenia i systemy do biodekontaminacji, defibrylator, ultrasonograf i system kardiomonitorujący.

Dzięki realizacji zadania nr 2 na terenie Szpitala Bielańskiego i Szpitala Wolskiego funkcjonują zespoły kontenerów medycznych, mające na celu uporządkowanie ruchu chorych, usprawnienie izolacji pacjentów potencjalnie zakażonych od pozostałych pacjentów przebywających na SOR oraz zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych przy przyjmowaniu pacjentów do SOR. Powyższe działania znacznie poprawiły organizację pracy szpitali, a ponadto zwiększyło się bezpieczeństwo personelu medycznego, ponieważ stworzono odpowiednie warunki dla kadry medycznej takie jak łazienka dla personelu, stanowisko lekarza w Szpitalu Bielańskim czy też  kontener pielęgniarski z pokojem przygotowawczym, punktem pielęgniarskim, pomieszczeniem porządkowym i łazienką w Szpitalu Wolskim. Dodatkowo w ramach projektu Szpital Bielański zakupił środki ochrony indywidualnej.

Informacje źródłowe o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 znajdują się na www.mazowia.eu


Projekt „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2”