Zarządzenie – 220/2022

Udzielenie zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej Szpitala Wolskiego, w Pracowni elektrofizjologii i w Pracowni radiologii zabiegowej oraz przeprowadzenie konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Zarządzenie – 220/2022