zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ( § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego).

Do SOR powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym, które może być spowodowane:

 • ciężkim urazem powodujący ciężkie, rozległe, mnogie obrażenia ciała doznanym w wypadku komunikacyjnym,  wypadku w szkole, podczas uprawiania sportu, w domu, upadku z wysokości itp;
 • nagłym szkodliwym wpływem środowiska takim jak niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, porażenie prądem elektrycznym, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp;
 • ostrym zatruciem - najczęściej lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, jedzeniem, itp.
 • nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych objawiającym się:
 •      • nagłym bólem w klatce piersiowej,
 •      • nagłym zaburzeniem rytmu serca,
 •      • nagłą dusznością,
 •      • nagłym, silnym bólem głowy,
 •      • nagłą utratą przytomności/zaburzeniem świadomości,
 •      • napadem drgawek,
 •      • nagłym zaburzeniem widzenia, słuchu, czucia lub mowy,
 •      • nagłym, uporczywym bólem brzucha, wymiotami,
 •      • masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego,
 •      • nagłą wysoką gorączką - powyżej 39° C.

 Nie należy zgłaszać się do SOR w celu uzyskania:

 • porady ogólnolekarskiej lub specjalistycznej,
 • uzyskania pomocy socjalnej,
 • wypisania recepty,
 • uzyskanie zwolnienia lekarskiego,
 • zmiany opatrunków,
 • wykonania iniekcji,
 • zdjęcia szwów z rany;
 • zdjęcia opatrunków gipsowych,
 • wymiany cewników, itp;
 • badań za/lub w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej itp.

Pacjent zgłaszający się do SOR powinien mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL celem potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ. Szczegółowe informacje: http://www.nfz-warszawa.pl/index/ewus/wszystko-o-ewus).

Rejestracja w SOR

 1. Po przybyciu do SOR należy przygotować dokument tożsamości, który ułatwi i usprawni proces rejestracji oraz przyjęcia.
 2. Niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR następuje wstępna ocena przedlekarska tzw.  segregacja medyczna , która kończy się przyznaniem kodu/koloru informującego o przewidywanym czasie oczekiwania na poradę lekarską.
 3. Należy pamiętać, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością przyjęcia przez lekarza. O tym decyduje ocena stanu zdrowia i przyznana kategoria pilności.

 Kody kwalifikacji pacjentów 

Kod/ kolor Opis Czas działania*

1- czerwony  ■■■■■■■■■■

bezpośrednie zagrożenie życia

natychmiast

2 - pomarańczowy  ■■■■■■

wysokie ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia, pacjent niestabilny hemodynamicznie lub z silnym bólem

do 10 minut

3 - żółty  ■■■■■■■■■■■■■     

pacjent wymagający rozszerzonej diagnostyki oraz stosowania leczenia farmakologicznego,  stabilny hemodynamicznie

do 60 minut

4 -  zielony   ■■■■■■■■■■■        

pacjent wymagający podstawowej diagnostyki i stosowania monoterapii, stabilny hemodynamicznie

do 120 minut

5 -  niebieski  ■■■■■■■■■■

pacjent nie wymagający diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

do 240 minut

* Maksymalny czas, w którym po ustaleniu kodu/koloru powinien nastąpić kontakt z lekarzem diagnozującym.

W czasie przebywania w SOR każdy pacjent może zostać przeniesiony z wstępnie nadanego kodu do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany jego stanu ogólnego. O przeniesieniu decyduje osoba segregująca samodzielnie bądź na zlecenie lekarza dyżurnego.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem w szpitalnych oddziałach ratunkowych  najliczniejsi są pacjenci niebędący w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (przydzieleni do kategorii pilności oznaczonej kolorem niebieskim lub zielonym). Z tego powodu czas ich oczekiwania na badanie lekarskie, wykonanie niezbędnej diagnostyki oraz podjęcie końcowych decyzji jest najdłuższy.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem niebieskim lub zielonym mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz dyżurny.

W stosunku do pacjentów niebędących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lekarz dyżurny podejmuje czynności w czasie wynikającym z przydzielonej im kategorii pilności. Natomiast decyzje, co do dalszego postępowania, w tym skierowania do POZ lub specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego, odmowy przyjęcia, gdy nie zachodzi konieczność dalszego leczenia, a także ewentualnego przyjęcia do SOR  podejmuje w czasie adekwatnym do stanu zdrowia pacjenta, jednak nie dłuższym niż 12 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, lekarz może przedłużyć czas podjęcia decyzji o kolejne 6 godzin, co wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej pacjenta.

W stosunku do pozostałych pacjentów, przydzielonych do kategorii pilności oznaczonej kolorem żółtym, pomarańczowy bądź czerwonym lekarz dyżurny podejmuje decyzję odnośnie przyjęcia pacjenta do oddziału szpitala lub kieruje do innego podmiotu leczniczego po dokonaniu czynności w czasie wynikającym z przydzielonej im kategorii pilności i adekwatnym do ich stanu zdrowia, jednak nie dłuższym niż 12 godzin, z możliwością dwukrotnego przedłużenia o kolejne 12 godzin, gdy wymagają tego względy medyczne lub organizacyjne. Fakt przedłużenia czasu na podjęcie decyzji podlega odnotowaniu w dokumentacji medycznej pacjenta.

Na czas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza wpływa wiele czynników: ilość pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza, wywiad i badanie lekarskie, czas oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych, konieczna obserwacja w ramach pobytu w SOR, czas przygotowania dokumentów niezbędnych do wypisania pacjenta do domu lub innej placówki leczniczej czy też przeniesienia do oddziału szpitalnego a także dostępna ilość stanowisk obserwacyjnych. Ponadto lekarzowi potrzebny jest czas na podjęcie decyzji, co do dalszego postępowania.

Po zakończonym procesie diagnostyki i leczenia w SOR wyniki wykonanych analiz oraz badań obrazowych są umieszczane w karcie informacyjnej.

Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych, wykluczeniu zagrożenia zdrowotnego  i zabezpieczeniu funkcji życiowych pacjent SOR, zależnie od wyjściowej przyczyny zagrożenia zdrowotnego i oceny stanu aktualnego, może zostać przeniesiony do innego oddziału w szpitalu, do innego szpitala, skierowany do poradni specjalistycznej, POZ lub odesłany do domu z odpowiednimi zaleceniami.