zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
 Aktualności

Polityka jakości 2017

18 października 2017

..

czytaj więcej

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

1.  Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (druk wniosku można pobrać w Centrum Obsługi Pacjenta – pawilon 1, parter lub ze strony internetowej szpitala),

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

2.  Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,

3.  W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala. 

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Opłaty:

  1. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej - 0,29 zł brutto za każdą stronę.
  2. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej wraz z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika - 0,83 zł brutto za każdą stronę.
  3. Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,43 zł brutto za każdą stronę.
  4. Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wraz z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika – 8,97 zł brutto za każdą stronę.
  5. Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,68 zł brutto.
  6. Udzielenie informacji lub udzielenie opinii o stanie zdrowia pacjenta w odpowiedzi na wniosek złożony w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 131,61 zł brutto.

W przypadku wysyłki oryginału, kopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji drogą pocztową, wnioskodawca obowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki.

Miejsce złożenia dokumentów:

Centrum Obsługi Pacjenta - pawilon 1, parter

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 roku, poz. 186 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1764).
  3. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - Zarządzenie 142/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 24 maja 2017 roku.

Szczegółowe informacje:

Centrum Obsługi Pacjenta
tel. (22) 38 94 805
tel. (22) 38 94 800