zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880; 516 059 870
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

1.  Złożyć zgłoszenie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w dowolnej formie.  Przykładowy wzór zgłoszenia można otrzymać w Centrum Obsługi Pacjenta ( pawilon 1, parter) lub pobrać tutaj:

ZGŁOSZENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

2.  Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,

3.  Jeśli o udostępnienie dokumentacji występuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala. Wzór upoważnienia można otrzymać w Centrum Obsługi Pacjenta (pawilon 1, parter) lub pobrać tutaj:

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Opłaty:

  1. Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 11,36 zł brutto za każdą stronę.
  2. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej - 0,39 zł brutto za każdą stronę.
  3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 2,27 zł brutto.
  4. Udzielenie informacji lub udzielenie opinii o stanie zdrowia pacjenta w odpowiedzi na wniosek złożony w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 131,61 zł brutto.

W przypadku wysyłki kopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej drogą pocztową, wnioskodawca obowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki według cennika wynikającego z umowy zawartej przez Szpital z operatorem pocztowym.

Od 05 maja 2019 roku nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 z późn. zm.);
  2.  w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 roku, poz 1318 z późń. zm.).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Centrum Obsługi Pacjenta - pawilon 1, parter

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 z późn. zm.),
  2. Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 80/2021 w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje:

Centrum Obsługi Pacjenta
tel. (22) 38 94 805
tel. (22) 38 94 800