zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

1.  Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w dowolnej formie (przykładowy wzór wnioski można pobrać w Centrum Obsługi Pacjenta – pawilon 1, parter lub ze strony internetowej szpitala),

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

2.  Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,

3.  W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala. 

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Opłaty:

  1. Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,04 zł brutto za każdą stronę.
  2. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej - 0,31 zł brutto za każdą stronę.
  3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,80 zł brutto.
  4. Udzielenie informacji lub udzielenie opinii o stanie zdrowia pacjenta w odpowiedzi na wniosek złożony w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 131,61 zł brutto.

Miejsce złożenia dokumentów:

Centrum Obsługi Pacjenta - pawilon 1, parter

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej następuje w drodze pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 z późn. zm.),
  2. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - Zarządzenie 195/2018 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 14 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje:

Centrum Obsługi Pacjenta
tel. (22) 38 94 805
tel. (22) 38 94 800