zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880; 516 059 870
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

26 lutego 2018

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznym 

Projekt " Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" współfinansowany ze środków  EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 12 151 546,00 PLN

Wkład własny: 364 547,00 PLN

Wartość dofinansowania:  11 457 692,72 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu: 1 grudzień 2017– 30 listopad 2020

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

 1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
 2. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.
 3. Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.
 4. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Opis projektu

Cel główny projektu: poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

Grupa docelowa

Wypracowany model będzie testowany w trzech społecznościach lokalnych – dzielnicach Warszawy: Wola, Targówek i Praga Północ. W każdej dzielnicy w realizację działań będą zaangażowane istniejące tam placówki lecznictwa psychiatrycznego, programy wsparcia, ośrodki pomocy społecznej oraz struktury samorządowe.

Odbiorcy:

Projekt adresowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz społeczności lokalnych. Planuje się, że w każdym roku trwania programu  (lata 2018-2020):

 • 350 os. skorzysta z konsultacji Doradców, z których:
 • 90 os. zostanie objętych „Warsztatami ds. Zdrowienia”,
 • 180 os. skorzysta z doradztwa zawodowego,
 • 10-12 os. skorzysta z mieszkań chronionych,
 • ok. 50 os. weźmie udział w ruchu samopomocowym,
 • ok. 250 os. skorzysta z rozszerzonej oferty Klubów w poszczególnych dzielnicach,

W ciągu pierwszych 12 m-cy pracy Doradców z ich usług skorzysta 450 osób z  zaburzeniami psychicznymi.

 • ok. 120 członków rodzin skorzysta z konsultacji z Doradcami,
 • ok. 100 członków rodzin skorzysta z grup wsparcia,
 • ok. 150 przedst. społeczności lokalnych zostanie objętych szkoleniami w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • ok. 1000 uczniów ze szkół ponadpodstawowych weźmie udział w spotkaniach destygmatyzacyjnych,
 • ok. 500 os. zostanie objętych działaniami dotyczącymi zdrowia psychicznego prowadzonych w ramach animacji lokalnej,
 • 90 os. weźmie bezpośredni udział w przygotowywaniu lokalnych strategii wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Użytkownicy:

 • Placówki psychiatrycznej opieki medycznej
 • Poradnie Zdrowia Psychicznego
 • Niemedyczne progr. wsparcia:
 • Środowiskowe Domy Samopomocy
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Kluby i świetlice pacjentów

Działania w projekcie:

Model będzie testowany na terenie trzech dzielnic m.st. Warszawy - Woli, Targówka i Pragi Północ. Realizacja projektu będzie przebiegała w trzech fazach:

 1. Faza przygotowawcza obejmie m.in. zatrudnienie personelu projektu, w tym rekrutację Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia, szkolenia dla Doradców, wynajem i wyposażenie lokali dla Doradców, remont i wyposażenie mieszkań chronionych dla OzZP.
 2. Faza testowania obejmie realizację poszczególnych etapów modelu.
 3. Faza ewaluacji prowadzona będzie przez cały okres fazy testowania i zakończy się wypracowaniem zmodyfikowanego modelu uwzględniającego wyniki testowania.

Założone główne efekty oddziaływań:

 • wzrost subiektywnie odczuwanej jakość życia,
 • poprawa funkcjonowania indywidualnych sieci społecznych,
 • wzrost poziomu funkcjonowania społecznego,
 • optymalizacja przebiegu procesu zdrowienia,
 • wzrost poczucia umocnienia,
 • poprawa jakości i kompleksowości oferowanego wsparcia,
 • wypracowanie form i zasad współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi osoby z zaburzeniami psychicznymi.