zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Strona główna

Szpital Wolski jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm)
  • statutu Szpitala Wolskiego
  • innych przepisów prawa 

Funkcję podmiotu tworzącego Szpital wykonuje m. st. Warszawa. Szpital posiada osobowość prawną. Jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000226288 oraz do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr 000000007137.

Głównym celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Działalność lecznicza wykonywana przez Szpital może również polegać na:

  • promocji zdrowia
  • realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Szpital może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

Szpital organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania.

0d 2004 roku szpital ma certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001, odnawiany cyklicznie na kolejne lata, ostatnio na okres od 17 listopada 2014 roku do 16 listopada 2017 roku.  Posiada także certyfikat  akredytacyjny  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nadany przez ministra zdrowia 14 listopada 2013 r. 

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Imię i nazwisko
Dział e - mail telefon
Anna Szczepaniak - Słowik Status prawny, Wykaz kontroli zewnętrznych, Skargi i wnioski bip@wolski.med.pl (22) 38 94 903
Barbara Lis-Udrycka Strona główna bip@wolski.med.pl (22) 38 94 905
Anna Lenard Lecznictwo, Prawa pacjenta, Udostępnianie informacji bip@wolski.med.pl (22) 38 94 780
Sekcja Informatyki Instrukcja korzystania z biuletynu, Mapa witryny bip@wolski.med.pl (22) 38 94 897
Monika Mazurek Majątek szpitala bip@wolski.med.pl (22) 38 94 719
Jadwiga Saganowska Zarządzanie jakością bip@wolski.med.pl (22) 38 94 810
Bożena Szymkowska Kontakt, Dyrekcja szpitala bip@wolski.med.pl (22) 38 94 888
Eliza Gajowczyk Zamówienia publiczne, Usługi Społeczne
bip@wolski.med.pl (22) 38 94 808