zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

18 maja 2018

Warszawa: leczenie i wspieranie środowiskowe osób z zaburzeniami psychicznymi

W kwietniu w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego rozpoczęto kwalifikację uczestników do projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie”.

Projekt jest adresowany do mieszkańców Warszawy. Opiera się na idei case management  (indywidualna koordynacja opieki), zakładającej  koordynację  działań medycznych, psychologicznych oraz społecznych dostosowaną do potrzeb uczestnika. Za długoterminową  opiekę, przygotowanie Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia oraz pomoc w jego realizacji będą odpowiadać dwaj doradcy: Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradca Ekspert przez Doświadczenia – indywidualni koordynatorzy opieki zdrowotnej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Leczenie  i wspieranie środowiskowe osób z zaburzeniami psychicznymi Leczenie  i wspieranie środowiskowe osób z zaburzeniami psychicznymi

Do punktu konsultacyjno - doradczego WCZP przy ul. Kasprzaka 17 zapraszamy osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zwłaszcza osoby, które nie korzystają z oferty ośrodków wsparcia, są samotne, bezrobotne czy pragnące zwiększyć swoją aktywność życiową - zarówno społeczną jak i zawodową.
U nas otrzymacie Państwo pomoc Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia obejmującą diagnozę własnych możliwości i oczekiwań w sferze zdrowotnej, społecznej, rodzinnej, zawodowej, spędzania czasu wolnego, samoobsługi i zaradności życiowej. Na jej podstawie dla każdego uczestnika zostanie opracowany i wdrożony Indywidualny Plan Zdrowienia i Wsparcia.

Projekt prowadzony przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Zakończy się  w listopadzie 2020 roku. Jego realizatorami są:
1.    Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
2.    Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”,
3.    Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o.,
4.    Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o.


Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznym 

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaplanowane rozwiązania zmierzają do wzmocnienia tych osób w optymalnym funkcjonowaniu w środowisku lokalnym poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

Opracowany model jest testowany w trzech społecznościach lokalnych - dzielnicach Warszawy: na Woli, Targówku i Pradze Północ. W każdej dzielnicy w realizację działań są zaangażowane istniejące na jej terenie placówki lecznictwa psychiatrycznego, programy wsparcia, ośrodki pomocy społecznej oraz struktury samorządowe, w szczególności:
      • placówki psychiatrycznej opieki medycznej,
      • niemedyczne ośrodki wsparcia, takie jak:
         ▪ środowiskowe domy samopomocy,
         ▪ ośrodki oparcia społecznego,
         ▪ warsztaty terapii zajęciowej,
         ▪ kluby i świetlice pacjentów.

W okresie testowania modelu prowadzona będzie jego ewaluacja. Projekt zakończy się wypracowaniem zmodyfikowanego modelu uwzględniającego wyniki testowania. Zakłada się, że wskutek działań podjętych w ramach tego projektu nastąpi:
•    wzrost subiektywnie odczuwanej jakość życia,
•    poprawa funkcjonowania indywidualnych sieci społecznych,
•    wzrost poziomu funkcjonowania społecznego,
•    optymalizacja przebiegu procesu zdrowienia,
•    wzrost poczucia umocnienia,
•    poprawa jakości i kompleksowości oferowanego wsparcia,
•    wypracowanie form i zasad współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Wszystkie gremia zaangażowane w realizację projektu mają nadzieję, że efekt ich pracy, czyli wypracowany ostatecznie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi zostanie wdrożony we wszystkich dzielnicach miasta.