zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

6 lipca 2017

Posłowie w trosce o geriatrię

4 lipca posłowie z sejmowej Komisji Polityki Senioralnej (KPS), w gestii której leżą sprawy kształtowania polityki państwa dotyczącej osób starszych, odwiedzili naszą geriatrię. Zaplanowana wcześniej wizyta zbiegła się z faktem, że największy, 36-łóżkowy, pełnowymiarowy oddział o takim profilu w województwie mazowieckim nie uzyskał finansowania w ramach sieci szpitali.

Najpierw posłowie zapoznali się z działalnością oddziału. Wraz z dyrekcją szpitala zwiedzali  jego pomieszczenia, oglądali wyposażenie, spotkali się z pracownikami i pacjentami.

Posłowie w trosce o geriatrię Posłowie w trosce o geriatrię
   
Posłowie w trosce o geriatrię Posłowie w trosce o geriatrię
   
Posłowie w trosce o geriatrię Posłowie w trosce o geriatrię

Podczas wizytacji dyrektor Robert Mazur omówił sytuację, w jakiej znalazł się Szpital Wolski wskutek nieuzyskania środków na prowadzenie oddziału geriatrycznego ramach ogłoszonej 27 czerwca sieci szpitali. Wyraził obawę, że jeśli NFZ nie ogłosi konkursu na świadczenia geriatryczne to trzeba będzie wygasić jego działalność. Zwrócił uwagę na bardzo duże zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia, które w szybko starzejącym się społeczeństwie będzie narastać. Podkreślił, że z danych statystycznych wynika, że w aglomeracji warszawskiej żyje ponad 100 tys. osób w wieku powyżej 80. lat a liczba łóżek geriatrycznych nie przekracza 100.

Ponadto dyrektor poinformował, że w oparciu o obowiązujące przepisy szpital skierował protest do dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dotyczący m. in. niewłaściwego w naszym przypadku wskazania profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tj. nieuwzględnienia profili z zakresu geriatrii, a także chirurgii naczyniowej  i endokrynologii.

Dr Mariusz Saganowski, ordynator oddziału, przedstawił jego zadania, plany rozwoju i scharakteryzował  personel składający się z 5. lekarzy, w tym 2. geriatrów, psychologa, fizjoterapeuty, 17. pielęgniarek i 9. opiekunów medycznych. Wspomniał, że od początku istnienia oddziału zabiegał o pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry i stworzenie profesjonalnego zespołu terapeutycznego. Służyła temu współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM), Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP), szwedzką Karolińska Instytut, gdzie obecnie przebywa na stażu jedna z pracownic oddziału, i z ekspertami Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

W nowym roku akademickim oddział rozpocznie współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie w zakresie szkolenia terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. W planach jest utworzenie na bazie oddziału kliniki geriatrii CMKP lub WUM. Pozyskaniem bazy klinicznej zainteresowane są obie te uczelnie.

Zatrudniony w oddziale personel medyczny ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje. Uczestniczy w szkoleniach podyplomowych, a także w szkoleniach wewnątrz oddziałowych prowadzonych przez różnych ekspertów, m.in. pracującego tu psychologa geriatrycznego z doświadczeniem pracy we Francji i Szwajcarii (w Polsce nie ma takiej specjalizacji).

Oddział współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m. in. z uniwersytetami trzeciego wieku, i z samorządem terytorialnym. Jego pracownicy prowadzą wykłady popularyzujące problematykę geriatryczną. Organizuje międzypokoleniowe spotkania integracyjne. W ramach terapii zajęciowej odbywają się w oddziale występy artystyczne dla pacjentów i towarzyszących im rodzin.

W Warszawie, tak jak w całym kraju, zapotrzebowanie na opiekę geriatryczną jest ogromne. Jednocześnie brakuje ośrodków specjalizujących się w leczeniu seniorów oraz profesjonalnej kadry medycznej, zwłaszcza lekarzy. Dlatego zaraz po uruchomieniu oddziału podjęto starania aby stał się on bazą do prowadzenia specjalizacji lekarskich z geriatrii oraz szkolenia w tej dziedzinie lekarzy innych specjalności. Po uzyskaniu akredytacji ministra zdrowia 6. lekarzy otworzyło u nas specjalizację, a wkrótce rozpoczną staże rezydenci oddziałów chorób wewnętrznych z województwa mazowieckiego i województw ościennych, w których nie ma oddziałów geriatrycznych.

Mgr Beata Gawor, pielęgniarka oddziałowa, zwróciła uwagę, że utworzenie w szpitalu oddziału geriatrycznego było odpowiedzią na potrzebę zapewnienia seniorom, których jest wśród nas coraz więcej, profesjonalnej i kompleksowej opieki medycznej, dostosowanej do specyfiki procesu leczenia osób w starszym wieku. Zaznaczyła, że od otwarcia w końcu 2015 roku oddział pracuje stale w pełnym obłożeniu. Przyjmuje pacjentów w trybie nagłym, pilnym oraz planowym. Prowadzi całościową diagnostykę i leczenie seniorów. Współpracuje z lekarzami rodzinnymi przy planowaniu dalszej terapii, pielęgnacji, postępowania fizjoterapeutycznego i opieki środowiskowej. W zeszłym roku przyjął tysiąc pacjentów - 200. w trybie planowym, 800. w nagłym bądź pilnym. 

Oddział, który powstał po wielu latach starań i który szybko zyskał renomę kosztował prawie 4,5 mln zł. Wydatki te (3,5 mln zł na przebudowę i modernizację ponad 1,5 tys. m² oraz zainstalowanie dodatkowej windy, 1 mln zł na wyposażenie) pokryte zostały z budżetu Warszawy. Dodatkowo od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozyskaliśmy wyposażenie o wartości ponad 600 tys. zł.
 
Kończąc swoje wystąpienie mgr B. Gawor stwierdziła, że w przypadku zamknięcia geriatrii cały wysiłek organizacyjny, finansowy i kadrowy włożony w stworzenie nowoczesnego, odpowiadającego na zapotrzebowanie społeczne oddziału okaże się daremny. W związku z tym przekazała gościom list otwarty  napisany przez personel oddziału wzburzony wiadomością o jego ewentualnej likwidacji.

Na spotkaniu posłów z kierownictwem szpitala, które odbyło się po wizytacji oddziału, dyrektor R. Mazur zaprezentował całą działalność szpitala w latach 2014 – 2017.

Posłowie w trosce o geriatrię Posłowie w trosce o geriatrię

Jolanta Poniedziałek, zastępczyni dyrektora ds. finansowych omówiła stan finansów Odpowiadając na pytania posłów podała, że w 2016 roku na geriatrię, łącznie z tzw. nadwykonaniami opłaconymi wg. połowy stawki, otrzymaliśmy z NFZ ok. 2,5 mln zł. Tymczasem rzeczywiste koszty funkcjonowania oddziału wyniosły ok. 4,8 mln zł.

Dr M. Saganowski wyjaśnił, że pieniędzy na pokrycie kosztów oddziału brakuje od samego początku. Kontrakt zawsze był niedoszacowany. Wystarczał na pokrycie zaledwie połowy wydatków. Ale gdy dysponuje się dobrze wyposażonym oddziałem i wyspecjalizowanym zespołem nie można godzić się na to, żeby stał w połowie pusty. Przeto w miarę możliwości staramy się pomóc wszystkim, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym.  

Posłowie obecni na spotkaniu zgodni byli co do konieczności utrzymania oddziału. Zarówno ze względu na już teraz duże i wciąż niezaspokojone zapotrzebowanie na świadczenia geriatryczne, jak i przewidywany wzrost tego zapotrzebowania w przyszłości.

Posłanka Małgorzata Zwiercan, która jest przewodniczącą KPS zaproponowała, żeby na najbliższym posiedzeniu komisji podjąć dezyderat dotyczący ogłoszenia konkursu na świadczenia z zakresu geriatrii adresowany do ministra zdrowia. Jej propozycja zyskała poparcie pozostałych posłów.
 

Posłowie w trosce o geriatrię

Poseł Michał Szczerba, zastępca przewodniczącej KPS,  który poinformował, że urodził się w Szpitalu Wolskim, więc jest z nim w szczególny sposób związany, przypomniał, że w Warszawie mieszka ok. 470 tysięcy seniorów. Zatem, jeśli ten renomowany oddział zostanie zamknięty, to najbardziej poszkodowani będą właśnie oni.

Zamykając spotkanie przewodnicząca KPS wyraziła nadzieję, że proponowany dezyderat zostanie przez komisję przyjęty i niezwłocznie przekazany ministrowi zdrowia. Podkreśliła, że w tej sprawie zdecydowane działanie jest niezbędne, ponieważ z końcem września wygasają kontrakty szpitali, które znalazły się w sieci. Jednocześnie, zgodnie z zasadami kwalifikacji do sieci wszystkie oddziały geriatryczne w szpitalach samorządowych tracą finansowanie.  A do zaprzestania przez nie pracy nie można dopuścić.