Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych stacjonarnie w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.


Działając na podstawie art. 29 ust 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U z 2022 r., poz. 1876 ze zm.) Dyrektor Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami indywidualna dokumentacja medyczna (historie choroby), po upływie okresu przechowywania, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.


Planowane jest brakowanie (niszczenie) niżej wymienionej dokumentacji medycznej:

  • pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych w 2000 roku
  • pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych w 2001 roku
  • pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych w 2002 roku

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są:

  • pacjent
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta
  • osoba upoważniona przez pacjenta
  • osoba bliska

Osoby uprawnione zainteresowane odbiorem w/w dokumentacji medycznej, są obowiązane złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Centrum Obsługi Pacjenta /pawilon 1, parter/ od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-18.00 za pośrednictwem poczty lub mailem na adres: kancelaria@wolski.med.pl.

Druk wniosku można pobrać w Centrum Obsługi Pacjenta lub ze strony internetowej Szpitala. W przypadku braku możliwości pobrania wniosku, możliwe jest złożenie indywidualnego wniosku, przy czym musi on zawierać dane zawarte w druku wniosku tj. imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, wskazanie we wniosku osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji medycznej lub wskazanie w przypadku osoby bliskiej zmarłego pacjenta dokumentu potwierdzającego status osoby bliskiej np. akt stanu cywilnego, akt urodzenia, akt małżeństwa etc.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się osobiście do Centrum Obsługi Pacjenta w terminie od 02 stycznia do 02 lutego 2023 roku, po okazaniu dokumentu tożsamości. W przypadku, gdy dokumentację medyczną odbierać będzie osoba upoważniona przez pacjenta we wniosku, konieczne będzie potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej oraz okazanie upoważnienia.

We wszystkich ww. przypadkach wydanie dokumentacji osobom uprawnionym kwitowane będzie własnoręcznym podpisem osoby odbierającej dokumentację medyczną.

Zniszczenie dokumentacji nastąpi po 02 lutego 2023 roku.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I KONTAKT  W SPRAWIE:

Sekcja Archiwum  Szpitala Wolskiego – tel. 22 38 94 936


<strong>Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych stacjonarnie w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.</strong>