Kompetencje

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

  • zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
    wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu oraz odrębnych przepisów.  

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w szczególności sprawuje nadzór nad jednostkami i komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej w celu zapewnienia właściwego poziomu świadczonych usług oraz możliwie najlepszych efektów ekonomicznych. 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, który jest jednocześnie Głównym Księgowym, odpowiada w szczególności za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór w zakresie księgowości prowadzonej w Szpitalu. 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno – Eksploatacyjnych w szczególności odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu w zakresie infrastruktury, obsługi, administracji, sprawności instalacji szpitalnych, sprzętu i urządzeń medycznych, zaopatrzenia, napraw bieżących i remontów Szpitala koniecznych do prowadzenia działalności, a także podejmowanie inicjatyw dla zapewnienia dodatkowych środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb Szpitala. 

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży Usług Medycznych w szczególności odpowiada za sprzedaż  świadczeń zdrowotnych, w tym nadzór nad zawieranymi umowami w przedmiocie sprzedaży świadczeń zdrowotnych oraz planowanie strategii marketingowej Szpitala.

Naczelna Pielęgniarka  w szczególności odpowiada za organizację, koordynowanie, monitorowanie i nadzór nad organizacją pracy personelu pielęgniarskiego i pomocniczego, we współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa i kierownikami komórek organizacyjnych działalności podstawowej.

WSPÓŁPRACA

Block

Kompetencje